Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Na podstawie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych szkoła prowadzi kształcenie w systemie zaocznym na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

Kwalifikacyjny kurs zawodowy prowadzony jest według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji. Minimalna liczba godzin kształcenia na tym kursie jest równa minimalnej liczbie godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach dla danej kwalifikacji. Ukończenie tego kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzanego przez okręgową komisję egzaminacyjną. Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w określonym zawodzie będzie mogła otrzymać osoba, która posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu (odpowiednio wykształcenie zasadnicze zawodowe lub średnie) oraz zda egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie, czyli posiada świadectwa potwierdzające uzyskanie kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie.

WYMAGANE DOKUMENTY:

– Podanie do szkoły – pobierz tutaj -> 


– Kwestionariusz – pobierz tutaj -> 

– Świadectwo ukończenia szkoły (co najmniej ośmioklasowej lub gimnazjum)

 

Informacje wstępne dla uczestników:

  1. Uczestnikami kursu mogą być tylko osoby dorosłe.
  2. Liczba słuchaczy uczestniczących w kwalifikacyjnym kursie zawodowym prowadzonym przez szkołę, wynosi co najmniej 20.
  3. Kursy rozpoczynają się dwa razy w roku (wrzesień, luty) po zebraniu grupy.
  4. Osoba przystępująca do kursu musi złożyć komplet dokumentów na 30 dni przed rozpoczęciem kursu.
  5. Kurs odbywa się w systemie zaocznym., (zajęcia rozpoczynają się w czwartek po południu, kończą w sobotę) dwa razy w miesiącu. Część zajęć prowadzona jest na platformie e-learning.
  6. Kursy są bezpłatne

 

INFORMACJE O PROWADZONYCH KURSACH


KWALIFIKACYJNY KURS W ZAKRESIE KWALIFIKACJI A.18 PROWADZENIE SPRZEDAŻY.
Osoby kończące kurs otrzymują zaświadczenie ukończenia kursu wydawane przez szkołę . Zaświadczenie to umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie kwalifikacji A. 18 Prowadzenie sprzedaży, przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.
Osoby, które zdadzą w/w egzamin otrzymują świadectwo potwierdzające kwalifikacje. Kwalifikacja A.18 – Prowadzenie sprzedaży wyodrębniona została w zawodach: sprzedawca, technik handlowiec oraz technik księgarstwa.

Osoby, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowego w zakresie kwalifikacji A.18 Prowadzenie sprzedaży są  przygotowane do wykonywania następujących zadań zawodowych:
przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji
kupna i sprzedaży

Osoby te mogą znaleźć zatrudnienie w:
punktach sprzedaży detalicznej i hurtowej
Zdobyte kwalifikacje mogą być podwyższane poprzez kontynuację nauki na kursie w zakresie kwalifikacji  A.22 Prowadzenie działalności handlowej, A. 21 prowadzenie działalności informacyjno – bibliograficznej.
Kurs trwa trzy semestry
Zajęcia  na kursie prowadzone są w systemie zaocznym.

 

KWALIFIKACYJNY KURS W ZAKRESIE KWALIFIKACJI R.03 PROWADZENIE PRODUKCJI ROLNICZEJ
W ramach szkolenia można zdobyć wiedzę i umiejętności w zakresie kwalifikacji R.03 Prowadzenie produkcji rolniczej.

Program kursu:
– podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
– prowadzenie produkcji roślinnej,
– prowadzenie produkcji zwierzęcej,
– obsługa środków technicznych stosowanych w rolnictwie,
– BHP.

Osoby, które przystąpią do  egzaminu organizowanego  przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną otrzymują świadectwo potwierdzające kwalifikacje.
Kwalifikacja R.03 – Prowadzenie produkcji rolniczej wyodrębniona została w zawodach: rolnik, technik agrobiznesu oraz technik rolnik.

Zdobyte kwalifikacje mogą być podwyższane poprzez kontynuację nauki na kursie w zakresie kwalifikacji  R.06 Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie lub R.16 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej
Kurs trwa dwa semestry
Zajęcia na kursie prowadzone są w systemie zaocznym.
Ukończenie kursu umożliwia prowadzenie indywidualnego gospodarstwa rolnego oraz stwarza możliwości pozyskiwania środków unijnych.

 

KWALIFIKACYJNY KURS W ZAKRESIE KWALIFIKACJI R.06 ORGANIZACJA I PROWADZENIE PRZEDSIĘBIORSTWA W AGROBIZNESIE
Program kursu:
– przetwórstwo spożywcze,
– organizacja przedsiębiorstwa agrobiznesowego,
– rachunkowość i rozliczenia podatkowe,
– język angielski,
– praktyka zawodowa.

Kurs trwa I semestr.
Zajęcia na kursie prowadzone są w systemie zaocznym.
Osoby, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowego w zakresie kwalifikacji mogą przystąpić do egzaminu organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie.
Dyplom technika agrobiznesu otrzymują osoby, które posiadają świadectwa potwierdzające kwalifikacje zawodowe w zakresie kwalifikacji R.03 oraz R.06 i posiadają wykształcenie średnie.

 

KWALIFIKACYJNY KURS W ZAKRESIE KWALIFIKACJI R.26 WYKONYWANIE KOMPOZYCJI FLORYSTYCZNYCH
Program kursu:
– materiałoznawstwo roślinne,
– materiałoznawstwo nieroślinne,
– kulturowe podstawy florystyki,
– środki wyrazu twórczego,
– kompozycje florystyczne,
– przedsiębiorstwo florystyczne,
– język obcy we florystyce.

Zajęcia na kursie prowadzone są w systemie zaocznym.

Kurs trwa II semestry.

Osoby posiadające tytuł florysta są przygotowane do podejmowania pracy w kwiaciarniach lub  prowadzenia działalności związanej z dekoracjami kwiatowymi. 

Kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzone są według programów nauczania, uwzględniających podstawę programową Ministerstwa Edukacji Narodowej.