„Moje ambicje – moja przyszłość”

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ W NIEDRZWICY DUŻEJ

BRAŁ UDZIAŁ W PROJEKCIE:

,,MOJE AMBICJE – MOJA PRZYSZŁOŚĆ”

 

Projekt realizowany przez Powiat Lubelski
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX
Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.
Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.
Celem projektu był rozwój kompetencji kluczowych i umocnienie praktycznych umiejętności zawodowych uczniów szkół zawodowych zgodnych z potrzebami rynku pracy.


Sprawozdanie z realizacji projektu „ Moje ambicje – moja przyszłość”
w Zespole Szkół w Niedrzwicy Dużej

 

Zespół Szkół w Niedrzwicy Dużej już po raz kolejny realizował projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet IX; Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.
Celem projektu był rozwój kompetencji kluczowych i umocnienie praktycznych umiejętności zawodowych uczniów szkół zawodowych zgodnie z potrzebami rynku pracy.

W okresie 1.02.2011- 27.01.2013 w naszej szkole realizowano następujące działania:

  • Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka angielskiego

(przygotowujące do egzaminu maturalnego):

– w roku szkolnym 2010/2011 – 1 grupa (10 uczniów);

– w roku szkolnym 2011/2012 – 1 grupa (10 uczniów);

  • Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki

(przygotowujące do egzaminu maturalnego):

– w roku szkolnym 2010/2011 – 1 grupa (10 uczniów);

– w roku szkolnym 2011/2012 – 1 grupa (10 uczniów);

  • Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego

( przygotowujące do egzaminu maturalnego):

– w roku szkolnym 2010/2011 – 1 grupa (10 uczniów);

– w roku szkolnym 2011/2012 – 1 grupa (10 uczniów);

  • ABC małego biznesu, w tym szkolenie z zakresu obsługi kas fiskalnych:

– w roku szkolnym 2011/2012 – 1 grupa (10 uczniów);

– w roku szkolnym 2012/2013 – 1 grupa (10 uczniów);

W ramach tego szkolenia uczniowie zgłębili tajniki zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz nabyli umiejętności obsługi kas fiskalnych. Uczniowie otrzymali zaświadczenia potwierdzające ukończenie 15 godzin szkolenia: Obsługa kas fiskalnych oraz ukończenie 40 godzin zajęć ABC małego biznesu. W zakresie tych działań uczniowie wyjechali również na Giełdę Papierów Wartościowych do Warszawy.

  • Warsztaty Grafiki Komputerowej – 1 grupa (10 uczniów), podczas których uczniowie nabyli umiejętności projektowania i implementowania witryn www. Ponadto w grupie został przeprowadzony konkurs na wykonaniu materiałów promujących szkołę z wykorzystaniem programów Ulead Video Studio 11 PL oraz 3ds Max 2010.

Zwycięzcy konkursu (Janczak Grzegorz i Patryk Pałka) otrzymali nagrody – tablety, zaś wszyscy uczestnicy warsztatów – zaświadczenia potwierdzające nabyte umiejętności.

  • Współpraca szkół z pracodawcami – 10-dniowe praktyki zawodowe:

– w roku szkolnym 2010/2011 – 1 grupa (10 uczniów);

– w roku szkolnym 2011/2012 – 1 grupa (10 uczniów);

W ramach praktyk zawodowych przewidzianych w projekcie, szkoła współpracowała
z pracodawcami na terenie gminy, m.in.: Gminną Spółdzielnią „SAMOPOMOC CHŁOPSKA”, mająca siedzibę przy ul. Kolejowej 67, 24-220 Niedrzwica Duża oraz P.H.U. METALUX S.C. Zofia Niezgoda, Marek Pietras, mieszczące się przy ul. Kolejowej 77, 24-220 Niedrzwica Duża,

Dla uczniów zostały zorganizowane także praktyki wyjazdowe do Gospodarstwa Rolnego Marii i Jana Szczurowskich do Skowron (Skowrony 18, 14-407 Godkowo, woj. warmińsko – mazurskie).

Wszyscy uczestnicy praktyk, otrzymali opinię i zaświadczenie o odbyciu praktyk.

Projekt „Moje ambicje – moja przyszłość” swoimi działaniami objął ok. 95% uczniów naszej szkoły. Kryteriami naboru uczniów do poszczególnych działań były: wyniki sprawdzianu kompetencji kluczowych i zawodowych przygotowanego dla potrzeb projektu (średni wynik poniżej 60% poprawnych odpowiedzi), pozytywna opinia wychowawcy, pedagoga na podstawie obserwacji i ocen; zgoda uczniów (w przypadku nieletnich – też rodziców).

Wszyscy uczniowie, którzy uczestniczyli w działaniach projektu otrzymali materiały promocyjne: pendrives, notesy i długopisy. Uczestnictwo w działaniach projektu było bezpłatne.

Realizacja projektu wzbogaci bazę dydaktyczną szkoły w nowoczesne programy komputerowe do grafiki komputerowej, tablice sucho ścieralne, podręczniki do pracowni języka polskiego i matematyki oraz inne pomoce dydaktyczne.

Szkolny koordynator projektu
Ewa Niezgoda

 

Poniżej znajdują się zdjęcia dokumentujące zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z poszczególnych przedmiotów realizowane w ramach projektu w roku szkolnym 2010/2011:

Kolejna galeria to wybrane pomoce dydaktyczne zakupione w ramach projektu:

Promocja projektu „Moje ambicje – moja przyszłość” w Zespole Szkół w Niedrzwicy Dużej:

Zdjęcia z praktyk uczniowskich odbywających się w ramach współpracy z pracodawcami – praktyki zawodowe w roku szkolnym 2011/2012 – Warmia wrzesień 2011:

Zajęcia z „Doradztwa zawodowego” dla uczniów, którzy odbywali praktyki w ramach projektu:

Zajęcia „ABC małego biznesu” w roku szkolnym 2011/2012, w tym przeprowadzenie ankiety ewaluacyjnej:

Wyjazd studyjny do Warszawy uczniów uczestniczących w zajęciach „ABC małego biznesu” w roku szkolnym 2011/2012:

  • Giełda Papierów Wartościowych
  • Obiad w „Restauracji Barbakan”

„Kurs kasy fiskalnej” w Zespole Szkół w Niedrzwicy Dużej w roku szkolnym 2011/2012:

Warsztaty grafiki komputerowej w roku szkolnym 2011/2012:

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki, języka polskiego i języka angielskiego w roku szkolnym 2011/2012:

Zdjęcia z praktyk uczniowskich odbywających się na Warmii w ramach współpracy z pracodawcami w roku szkolnym 2011/2012 – maj 2012:

Przekazanie nagród – tabletów graficznych – zwycięzcom konkursu na najlepszy pomysł materiałów promujących szkołę w ramach Warsztatów grafiki komputerowej:

„Kurs kasy fiskalnej” w Zespole Szkół w Niedrzwicy Dużej w roku szkolnym 2012/2013:

Wyjazd studyjny do Warszawy uczniów uczestniczących w zajęciach „ABC małego biznesu” w roku szkolnym 2012/2013:

  • Giełda Papierów Wartościowych
  • Obiad w „Restauracji Barbakan”