Szkolny klub europejski

Uczniowie ZS w Niedrzwicy Dużej uczestniczyli dotychczas w kilku projektach finansowanych ze środków unijnych oraz brali udział w konkursach wiedzy o Unii. W grudniu 2009 r. postanowili utworzyć Szkolny Klub Europejski, którego działalność skupia się między innymi na propagowaniu informacji o Unii. Już 10.12.2009 r. członkowie klubu przystąpili do szkolnego etapu olimpiady wiedzy o Unii Europejskiej.

Wszystkich chętnych zapraszamy do członkostwa w klubie. Zgłoszenia przyjmuje przewodnicząca klubu – Aleksandra Jamróz z kl. IV TH lub opiekun klubu mgr Beata Kuna.

Uczniów chcących poszerzyć swoją wiedzę na temat Unii Europejskiej zapraszamy do skorzystania z broszur i publikacji informacyjnych znajdujących się w bibliotece szkolnej.

Lista członków Szkolnego Klubu Europejskiego:

1. Aleksandra Jamróz

2. Angelika Stasiek

3. Jakub Madejczyk

4. Łukasz Figura

5. Anna Czapla

6. Sylwia Drozda

7. Mateusz Drozda

8. Andrzej Niezbecki

 

Władze Szkolnego Klubu Europejskiego :

Przewodnicząca Zarządu SKE – Aleksandra Jamróz
Zastępca Przewodniczącego – Jakub Madejczyk
Sekretarz – Angelika Stasiek
Szkolny Klub Europejski działający przy Zespole Szkół w Niedrzwicy Dużej zarejestrowany jest w bazie klubów pod numerem rej. 1756.

Statut Szkolnego Klubu Europejskiego

przy Zespole Szkół w Niedrzwicy Dużej

Postanowienia ogólne:

– Szkolny Klub Europejski działający przy Zespole Szkół w Niedrzwicy Dużej powołany został na czas nieokreślony
– Opiekunem Klubu jest mgr Beata Kuna, w pracach klubu biorą udział wszyscy nauczyciele szkoły
– SKE korzysta w porozumieniu z Dyrektor szkoły Panią mgr Urszulą Stadnik z zasobów szkoły (tj. pomieszczeń, sprzętu i zasobów biblioteki)

Cele i zadania:

– Propagowanie idei integracji europejskiej w szkole, kształtowanie i przygotowanie społeczności szkolnej do życia w otwartej Europie, kształtowanie świadomości europejskiej

– Poznawanie historii Unii Europejskiej, procesów integracyjnych, geografii, polityki i kultury Europy, popularyzowanie wiedzy o dziedzictwie kulturowym, propagowanie nauki języków obcych oraz ich praktycznego wykorzystania

– Organizowanie konkursów i Olimpiad wiedzy o Unii Europejskiej, przygotowanie i pomoc uczniom biorącym udział w konkursach i olimpiadach

– Nawiązanie kontaktów z SKE, instytucjami i organizacjami zajmującymi się problemami integracji i członkostwa w Unii Europejskiej

– Przygotowanie i upowszechnianie materiałów informacyjnych i promocyjnych związanych z działalnością klubu

Zasady członkostwa:

– Członkiem SKE może być każdy uczeń i nauczyciel ZS w Niedrzwicy Dużej na zasadzie dobrowolności, członkowie mają prawo uczestniczyć w spotkaniach, zgłaszać uwagi, podejmować działania na rzecz klubu. Do obowiązków członków klubu należy wspieranie działań i przestrzeganie zasad obowiązujących w klubie

– Na pierwszym spotkaniu zostają wybrane władze klubu tj. Zarząd – przewodniczący, z-ca przewodniczącego i sekretarz. Osoby te odpowiedzialne będą za reprezentowanie klubu, działanie w jego imieniu, uchwalanie planów działalności.