Bibliografia dla maturzystów

Bibliografia załącznikowa – zasady tworzenia bibliografii.

Podstawowe pojęcia:
Bibliografia załącznikowa – wykaz dokumentów ( książki, artykuły, czasopisma, publikacje z Internetu itp. ), które autor wykorzystał przy pisaniu utworu lub które poleca czytelnikowi jako związane z tematem pracy. Bibliografia załącznikowa jest najczęściej zamieszczana na końcu książki, artykułu lub rozdziału.

Opis bibliograficzny – zespół danych o cechach dokumentu, niezbędnych do jego identyfikacji.

Bibliografia podmiotowa – wszystkie dokumenty poddawane analizie. Mogą to być dzieła literackie, dzieła sztuki, fragmenty muzyczne, fotografie, plakat, film i inne.

Bibliografia przedmiotowa – pozycje krytyczno – literackie, które posłużyły do opracowania tematu, czyli publikacje o przedmiocie pracy, o cytowanych w pracy dziełach i autorach.

Wydawnictwo zwarte ( książka ) – dzieło stanowiące zamkniętą całość ( jedno lub wielotomowe ).

Wydawnictwo ciągłe ( czasopismo ) – wydawnictwo ukazujące się w określonych lub nieokreślonych odstępach czasu, związanych wspólnym tytułem , w zamierzeniu wydawniczym nie przewiduje się jego zakończenia.

Zasady tworzenia bibliografii:

1.Dane do opisu bibliograficznego należy przejmować :

a)w przypadku wydawnictw zwartych z karty tytułowej, z karty przedtytułowej , metryczki książki i okładki

b)w przypadku wydawnictw ciągłych z karty tytułowej, nagłówka lub okładki

2.Opisy powinny być uporządkowane w kolejności alfabetycznej, zarówno w literaturze podmiotu jak i literaturze przedmiotu.

3.W opisie autora należy pominąć informacje o jego stopniach naukowych i funkcjach np. nie piszemy prof., dr, doc., mgr, ks. itd.

4.Najpierw podajemy nazwisko autora a potem jego imię.

5.Jeżeli autorów jest dwóch lub trzech – należy podać ich nazwiska i imiona oddzielając je od siebie przecinkami.

6.Jeżeli autor nie jest znany lub jeśli autorów jest więcej niż trzech – opis zaczyna się od tytułu.

7.Zbyt długi tytuł można skracać. Wyrazy pominięte należy zaznaczyć wielokropkiem : „(…)”

8.Jedynym elementem opisu bibliograficznego, który umieszczamy w cudzysłowie jest tytuł czasopisma.

9.Jeżeli jest to wydanie pierwsze lub nie ma w książce informacji, które to jest wydanie – ten element opisu pomijamy.

10. Informację o zmianach dokonanych w wydaniu należy skrócić np. Wyd. 5 popr. uzup. zmien. skr. rozsz. przejrz.

11. Nie jest obowiązkowe podawanie miejsca wydania i nazwy wydawcy.

12. Trzeba podać rok wydania. Jeśli brak roku to piszemy : [b.r.].

13. Numery stron podajemy tak jak występują w dokumencie czyli arabskie albo rzymskie.

14. Konsekwentnie stosujemy wszystkie znaki interpunkcyjne.

15. Konsekwentnie stosujemy jeden wzór opisu bibliograficznego np. same elementy obowiązkowe lub z elementami dodatkowymi.

 

Bibliografia załącznikowa – wzory opisów bibliograficznych.

Opis bibliograficzny wydawnictwa zwartego ( książki ):

Nazwisko i imię autora. Tytuł. Odpowiedzialność drugorzędna ( redaktor, tłumacz itp. ). Wydanie. Miejsce wydania : wydawca, rok wydania.

Przykłady:

1.Moczarski, Kazimierz. Rozmowy z katem. Wyd. 14. 2001.

2.Społeczeństwo polskie od X do XX wieku. Ireneusz Ihnatowicz i in. Wyd. 3 popr.1996. – w przypadku więcej niż 3 autorów.

Opis bibliograficzny fragmentu ( rozdziału ) książki :

Nazwisko i imię autora. Tytuł książki. Wydanie. Odpowiedzialność drugorzędna. Miejsce wydania : wydawca, rok wydania. Tytuł fragmentu ( rozdziału ) , strony na których znajduje się fragment ( rozdział )

Przykłady:

1.Kochanowski Jan. Fraszki. Wyd. 3 przejrz. 1998. Do gór i lasów, s. 113-114

2.Łuczak Maciej. Rejs, czyli szczególnie nie chodzę na filmy polskie. Warszawa : Prószyński i S-ka, 2002. I to jest nowa koncepcja sztuki, s. 22-35

3.Herbert Zbigniew. Hermes, pies i gwiazda. Wrocław 1997.U wrót doliny, s. 9-11

Opis bibliograficzny artykułu ( rozdziału ) w pracy zbiorowej :

Nazwisko i imię autora artykułu ( rozdziału ). Tytuł artykułu. W: Tytuł pracy zbiorowej. Nazwa redaktora. Oznaczenie wydania. Rok wydania. Strony na których znajduje się artykuł ( rozdział ).

Przykłady:
1.Cynarski, Stefan. Sarmatyzm : ideologia i styl życia. W: Polska XVII wieku. Pod red. Janusza Tazbira. Wyd. 3. 1997. s. 247-271.

2.Drugi opis stworzenia człowieka. W: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Wyd. 3 popr. 1980. s. 25 [ Rdz 2, 4b-7].

Opis bibliograficzny artykułu z czasopisma :

Nazwisko i imię autora artykułu. Tytuł artykułu. – Tytuł czasopisma- rok, numer czasopisma, strony zajęte przez artykuł

Przykład:
1.Wędzik, Zofia. Kawa czy herbata ? : ( o szkodliwości spożywania napojów w sali lekcyjnej ). „Nowa Szkoła” 2004, nr 1, s. 25-27

Opis bibliograficzny dokumentów elektronicznych :
Autor. Tytuł ( w formie wystepujacej w źródle). Typ nośnika .( np. [online], [CD-ROM], [DVD], [dyskietka], [taśma magnetyczna] Wydanie (wersja). Miejsce wydania : wydawca, data wydania. Data aktualizacji. Data dostępu . [ podana w nawiasie kwadratowym tylko dla dokumentów dostępnych online ] Warunki dostępu. ( tylko dla dokumentów dostępnych online )

Uwagi :
Dane do opisu należy czerpać z ekranów, dokumentacji towarzyszących, opakowań itp. Elementy, które nie występują w dokumencie pomija się.

Przykłady:

1.Opis elektronicznej książki :

Kopaliński, Władysław. Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych [ CD-ROM]. Wersja 1.0.3.16. Łódź : Pro-media CD, 1998.

2.Opis fragmentu książki elektronicznej :
Kopaliński, Władysław. Wielki multimedialny słownik Władysława Kopalińskiego [ CD-ROM]. Wersja 1.00.000. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000. Słownik eponimów czyli wyrazów odimiennych.

3.Opis artykułu z elektronicznego czasopisma :

Mikołuszko Wojciech. Były dwa gatunki człowieka! W: „Gazeta Wyborcza” [online]. 27.10.2004 [ dostęp 28 października 2004 ]. Dostępny w World Wide Web : „http://serwisy.gazeta.pl/nauka/1,34148,2359844.html”.

PRZYKŁADOWY RAMOWY PLAN PREZENTACJI:

Jan Iksiński

Temat: Wpływ pór roku na życie wybranych bohaterów literatury polskiej.

I.

LITERATURA PODMIOTU

1. Rej Mikołaj. Żywot człowieka poczciwego. [w:] Maciej Chrzanowski, Stanisław Tarkowski. Szkolny słownik motywów literackich. Warszawa 2003

2. Reymont Władysław. Chłopi. Warszawa 1977

3. Staff Leopold. Deszcz jesienny. [w:] Irena Maciejewska. Wiersze Leopolda Staffa. Warszawa 1987

4. Żeromski Stefan. Przedwiośnie. Warszawa 1985

II.

LITERATURA PRZEDMIOTU

1. Krzyżanowski J. Reymont Władysław. Chłopi: twórca i dzieło, rozwinięcie do Chłopów. Lwów 1937

2. Chrzanowski M. , Tarkowski S. Szkolny słownik motywów literackich. Warszawa 2003

3. Pietrzyk D., Rychliński R., Marzec A., Staff Leopold. Deszcz jesienny . Opracowanie lektur i wierszy z zakresu całego liceum. Warszawa 2008.

4. Żeromski Stefan. Przedwiośnie. Opracowanie. Adamczyk Z. J. Wrocław 1982.

III.

RAMOWY PLAN WYPOWIEDZI

Określenie problemu:

1. Ukazanie wpływu pór roku na psychikę człowieka

2. Przedstawienie różnorodnych obrazów pór roku

Kolejność prezentowanych treści:

1. Przegląd literackich obrazów pór roku

2. Opisy przyrody w Żywocie… M. Reja

3. Porządek życia zależny od pór roku – Chłopi

4. Wiersz L. Staffa – opis młodopolskiej melancholii

5. Przedwiośnie – związek człowieka z przyrodą, symbolika tytułu

Wnioski:

1. Przyroda jest bytem istniejącym samoistnie

2. Przyrodą kierują prawa stanowiące o powszechnej harmonii świata

3. Motyw pór roku pojawia się w literaturze od czasów najdawniejszych po współczesne

4. Odkrywanie przyrody jest drogą do poznania siebie.

 

Podpis