Uczniowie

Wyciąg ze Statutu Zespołu Szkół w Niedrzwicy Dużej.

OBOWIĄZKI UCZNIA / SŁUCHACZA.

Uczeń / Słuchacz ma obowiązek:

1) dbania o zdrowie i bezpieczeństwo własne i swoich kolegów (palenie tytoniu, picie alkoholu, używanie narkotyków lub innych środków odurzających jest zakazane);

2) natychmiastowego informowania dyrektora szkoły o zaistniałych zagrożeniach dotyczących zdrowia lub życia;

3) dbania o czystość mowy ojczystej;

4) okazywania szacunku wszystkim pracownikom szkoły, a także godnego zachowania się poza szkołą;

5) przeciwdziałania wszelkim przejawom nieodpowiedzialności, marnotrawstwa i niszczenia majątku szkolnego, dbania o porządek, ład i estetykę pomieszczeń oraz zieleni w szkole i otoczeniu:

a) uczeń / słuchacz lub zespół winny szkody jest materialnie odpowiedzialny za dokonanie zniszczenia,

b) usunięcie zniszczeń musi nastąpić w ciągu jednego tygodnia.

6) punktualnego i regularnego uczęszczania na zajęcia szkolne (w przypadku uczniów podstawą do usprawiedliwienia nieobecności w szkole jest pisemna prośba rodziców, zaświadczenie lekarskie, oświadczenie rodziców, słuchacze usprawiedliwiają nieobecności samodzielnie; usprawiedliwienie nieobecności musi nastąpić w ciągu dwóch tygodni; w razie potrzeby wychowawca może ustalić inną formę usprawiedliwiania nieobecności, powiadamiając Dyrektora szkoły i rodziców);

7) przedstawienia Dyrektorowi szkoły lub wychowawcy pisemnej prośby o zwolnienie z zajęć lekcyjnych podpisanej przez rodziców;

8.) dbania o schludność ubioru oraz jego czystość:

a) ubiór szkolny powinien być stonowany i estetyczny,

b) obowiązuje zmiana obuwia.

9) zadbania o strój odświętny na wszystkie uroczystości szkolne;

10) sumiennego wykonywania przyjętego lub przydzielonego mu zadania np. dyżur w klasie lub na korytarzu;

11) ochrony i zabezpieczenia własności prywatnej przed zniszczeniem lub kradzieżą (uczeń nie powinien przynosić do szkoły przedmiotów drogich, wartościowych lub pamiątek )

12) wyłączenia telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych na czas trwania zajęć lekcyjnych i egzaminów zewnętrznych.

PRAWA UCZNIA.

Prawo do nauki

Uczeń ma prawo do:

1) swobodnego dostępu na zajęcia lekcyjne;

2) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny umysłowej;

3) korzystania ze zbiorów biblioteki szkolnej, sprzętu, środków dydaktycznych i pomieszczeń szkolnych podczas zajęć szkolnych i pozaszkolnych;

4) pomocy w nauce

a) zdobywania wiedzy przy pomocy nauczyciela, poszerzania jej, wyrażania wątpliwości, własnych sądów, prowadzenia dyskusji z treściami zawartymi w podręczniku i przekazywanymi przez nauczyciela, ma prawo do twórczych poszukiwań intelektualnych;

b) uczeń ma prawo w czasie lub po zakończeniu zajęć zwrócić się do nauczyciela z prośba o wyjaśnienie trudnych zagadnień omawianych na lekcjach lub występujących w zadaniach domowych;

c) ze strony nauczyciela i kolegów, jeśli zaległości powstały z przyczyn od niego niezależnych (choroby, wypadki losowe, słabsze zdolności);

5) pomocy psychologiczno – pedagogicznej i zawodowej;

6) po spełnieniu określonych warunków, do indywidualnego toku, lub programu nauki;

7) rozwijania swoich zdolności i zainteresowań poprzez udział w kołach zainteresowań (ich organizacja uzależniona jest od środków przyznanych przez organ prowadzący szkołę), konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych. Przygotowywanie się do olimpiad przedmiotowych bezpośrednio przed eliminacjami daje uczniowi prawo do zwolnienia z odpowiedzi z innych przedmiotów i do dni wolnych od zajęć szkolnych:

a) eliminacje wojewódzkie (okręgowe) – 3 dni,

b) eliminacje centralne – tydzień wolny od zajęć szkolnych.

Uczniowie biorący udział w różnego typu zawodach i konkursach przedmiotowych mają prawo do zwolnienia z pytania na dzień przed zawodami i w dniu zawodów. Do zwolnienia z pytania w danym dniu maja prawo uczniowie biorący udział w dniu poprzednim w pozaszkolnych rozgrywkach sportowych.

Prawo do informacji

Uczeń ma prawo do:

1) jawnej i umotywowanej oceny;

2) wglądu do pisemnych prac kontrolnych na zasadach określonych przez nauczyciela;

3) informacji o zasadach oceniania, klasyfikowania i promowania;

4) informacji o przewidywanych ocenach okresowych i rocznych (w tym o przewidywanej ocenie niedostatecznej na zakończenie okresu, roku);

5) informacji o zasadach i kryteriach oceniania zachowania uczniów oraz o możliwościach odwołania od ustalonej oceny;

6) informacji o warunkach przystąpienia i trybie przeprowadzania egzaminu poprawkowego, klasyfikacyjnego i sprawdzającego oraz zasadach poprawiania ocen.

Wolność wypowiedzi, wyrażania poglądów i opinii

Uczeń ma prawo do:

1) wolności wypowiadania poglądów i opinii;

2) swobodnej wypowiedzi (swoboda poszukiwania, otrzymywania i przekazywania informacji);

3) do kontrowersyjnych poglądów i opinii, niezgodnych z kanonem nauczania (o ile nie narusza dobra innych osób), co nie zwalnia go jednocześnie od znajomości treści przewidzianych materiałem nauczania. Kontrowersyjne poglądy i opinie nie mogą mieć wpływu na ocenę;

4) wygłoszenia opinii, przedstawienia stanowiska (obrony) we własnej sprawie i w sprawie innych uczniów;

5) przedstawiania Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wniosków i opinii we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw ucznia;

6) redagowania i wydawania gazetki szkolnej.

Wolność religii lub przekonań

Uczeń ma prawo do:

1) wolności myśli, sumienia i wyznania oraz swobodnego ich wyrażania;

2) równorzędnego traktowania, niezależnie od wyznawanej religii;

3) uczestniczenia w lekcji religii lub etyki (wybór zajęć należy do rodziców ucznia, a w przypadku gdy uczeń jest pełnoletni sam dokonuje wyboru). Ocena z religii / etyki umieszczana na świadectwie nie wpływa na promocje ucznia ani nie jest wliczana do średniej ocen;

4) jednakowego traktowania, nieuzależnionego od faktu czy uczęszcza na lekcje religii czy etyki;

5) dobrowolnego uczestniczenia w obrzędach religijnych.

Wolność od przemocy fizycznej i psychicznej

Uczeń ma prawo do:

1) poszanowania jego godności;

2) opieki wychowawczej i higienicznych warunków pobytu w szkole, zapewniających bezpieczeństwo i ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej;

3) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym.

Ochrona prywatności ucznia

Uczeń ma prawo do:

1) tajemnicy życia prywatnego i rodzinnego;

2) tajemnicy swojej korespondencji.

Prawo do ochrony zdrowia

Uczeń ma prawo:

1) higienicznych warunków nauki:

a) ławki szkolne muszą być dostosowane do wzrostu ucznia;

b) minimalna temperatura w klasie to +18o C (jeżeli dyrektor nie może jej zapewnić, musi czasowo zawiesić zajęcia);

c) równomierne i zróżnicowane zajęcia lekcyjne w każdym dniu;

d) prace klasowe muszą być zapowiedziane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem (nie więcej niż trzy w tygodniu, jedna danego dnia);

e) prace klasowe muszą być ocenione w terminie dwutygodniowym, omówione na lekcji i dane uczniowi do wglądu;

f) krótkie sprawdziany (kartkówki) sprawdzające wiedzę i przygotowanie ucznia z trzech ostatnich lekcji (tematów) są niezapowiadane i powinny być ocenione w terminie dwutygodniowym oraz dane uczniowi do wglądu;

g) na tydzień przed klasyfikacją nie należy przeprowadzać sprawdzianów;

h) na czas ferii świątecznych i zimowych nie zadaje się prac domowych;

i) uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji:

– w przypadku 1-3 godzin przedmiotu: 1 nieprzygotowanie,

– w przypadku 4 i więcej godzin przedmiotu: 2 nieprzygotowania.

Nieprzygotowanie nie dotyczy prac klasowych. Prawo do zgłoszenia nieprzygotowania zawiesza się w styczniu i w czerwcu.

2) odpoczynku, czasu wolnego, rozrywki i zabawy;

3) zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego na podstawie zaświadczenia lekarskiego wydanego przez placówkę służby zdrowia;

Uczennica w ciąży ma prawo do urlopu oraz innej pomocy niezbędnej do ukończenia przez nią szkoły. Jeżeli jej stan zdrowia uniemożliwia w terminie zaliczenie egzaminu, szkoła zobowiązana jest do wyznaczenia dodatkowego terminu.

Prawo do odpowiedniego standardu życia

Uczeń ma prawo do:

1) pomocy materialnej (stypendium socjalne);

2) zasiłku losowego;

3) uzyskania stypendium Prezesa Rady Ministrów (uczeń osiągający najlepsze wyniki w nauce);

4) uzyskania stypendium Starosty Lubelskiego;

5) uzyskania stypendium MEN (dla wybitnie uzdolnionych uczniów);

6) uzyskania stypendium Ministerstwa Kultury (za osiągnięcia artystyczne).

Prawo do zrzeszania się

Uczeń ma prawo:

1) należeć do organizacji i stowarzyszeń działających na terenie szkoły;

2) należeć do organizacji pozaszkolnych (jest to jego prywatną sprawą).

Równe traktowanie wobec prawa szkolnego

Uczeń ma prawo :

1) być jednakowo oceniany i traktowany bez względu na jego wygląd zewnętrzny, status rodzinny, społeczny czy status ucznia (dobry, słaby);

2) być jednakowo traktowany w sytuacji konfliktu np. nauczyciel – uczeń (powinien mieć możliwość dowiedzenia swoich racji).

Prawa proceduralne

Uczeń ma prawo odwoływania się od decyzji wychowawcy, nauczyciela, Rady Pedagogicznej i Dyrektora.

Prawo do znajomości swoich praw

Uczeń ma prawo do wiedzy o przysługujących mu prawach oraz środkach jakimi może się posłużyć w przypadku naruszenia jego praw.